Veprimi i zbardhimit kryhet ne dy forma:

- Është Power Bleaching që kryhet brenda një ore në mjedis zyre dhe mund të zbardhe dhëmbët 6-8 tone.

- Zbardhimi në shtëpi,është zbardhimi që kryhet duke vendosur xhel me përberes përoksid karboni që pregatitet i përshtatshem për pacientin dhe vendoset brenda protezave plastike të pregatitura posacerisht për ketë veprim. Zbardhimi arrihet rreth 5-7 ditë. Mjafton të mbushet 4-8 ore në ditë (varet nga xheli dhe nga ngjyra).